Τα άτομα με προδιαβήτη έχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο

1269

Το πόσο πολύ ο διαβήτης εκθέτει τα διαβητικά άτομα σε κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων παραμένει αδιευκρίνιστο. Μια εξήγηση γι’ αυτό μπορεί να είναι οι διάφοροι ορισμοί που υπάρχουν για τον προδιαβήτη:

  • Η Διαβητολογική Εταιρεία Διαβήτη (ADA) ορίζει τον προδιαβήτη ως διαταραχή της γλυκόζης νηστείας (100–125 mg/dL), διαταραχή της ανοχής στη γλυκόζη (επίπεδα γλυκόζης στις 2 ώρες 140–199 mg/dL) ή τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) 7% έως 6.4%.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και το Βρετανικό Ίδρυμα UK NICE έχουν μεγαλύτερη τιμή για τη γλυκόζη νηστείας (>110 mg/dL) για τον ορισμό του προδιαβήτη.
  • Η UK NICE έχει ψηλότερα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c (0%–6.4%) για τον προδιαβήτη.

Σε μια μετανάλυση 53 προοπτικών μελετών με μέση παρακολούθηση 9.5 ετών οι ερευνητές διερεύνησαν τη σχέση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων ορισμού του προδιαβήτη με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Συγκριτικά προς τη νορμογλυκαιμία, όταν για τον ορισμό του προδιαβήτη χρησιμοποιείται η γλυκόζη νηστείας > 100 mg/dl, η γλυκόζη νηστείας > 110 mg/dl ή η διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι αυξημένος κατά 13%, 26% και 30% αντίστοιχα. Παρόμοια αύξηση κινδύνου παρατηρήθηκε και για μεμονωμένα τη στεφανιαία νόσο, τα εγκεφαλικά επεισόδια και το θάνατο. Όταν για τον ορισμό του προδιαβήτη χρησιμοποιούνται τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 5.7% ή 6.0% ο κίνδυνος είναι αυξημένος κατά 21% ή 25% αντίστοιχα για καρδιαγγειακά νοσήματα και 15% ή 28% για στεφανιαία νόσο.

Ο προδιαβήτης λοιπόν σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται τα κατώτερα όρια για τον ορισμό του.

Βιβλιογραφία

Huang Y et al. Association between prediabetes and risk of cardiovascular disease and all cause mortality: Systematic review and metanalysis. BMJ 2016 Nov 23; 355:i5953