Διακοπή των αναστολέων του άξονα ρενίνης αγγειοτασίνης 24 ώρες πριν από χειρουργείο

1890

Στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση, οι θάνατοι και τα καρδιαγγειακά επεισόδια μειώνονται, αν 24 ώρες προ του χειρουργείου διακοπεί η χορήγηση των αποκλειστών μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης (ΑΜΕΑ) και των αποκλειστών υποδοχέων αγγειοτασίνης (ΑΥΑ). Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε πρόσφατα η μελέτη VISION (the Vascular Events in Noncardiac Surgery Patients Cohort Evaluation).

Οι 2 αυτές κατηγορίες φαρμάκων αναστέλλουν το σύστημα ρενίνης – αγγειοτασίνης – αλδοστερόνης και προκαλούν υπόταση κατά τη διάρκεια της αναισθησίας.

Στη μελέτη συμμετείχαν 14,687 ασθενείς άνω των 45 ετών οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Από τους 4802 ασθενείς που έπαιρναν ΑΜΕΑ ή ΑΥΑ στους 1245 (26%) διακόπηκε η θεραπεία 24 ώρες πριν το χειρουργείο ενώ στους 3551 (74%) συνεχίστηκε. Στους ασθενείς που διακόπηκε η θεραπεία υπήρχαν λιγότεροι θάνατοι και καρδιαγγειακά επεισόδια με στατιστικά σημαντική διαφορά (12% έναντι 12,9%, p=0.01). Επίσης, υπήρχαν λιγότερα διεγχειρητικά υποτασικά επεισόδια. Στη μελέτη φάνηκε ότι τα υποτασικά επεισόδια στη διεγχειρητική περίοδο συσχετίστηκαν με τη χειρότερη έκβαση.

Στη μελέτη αυτή η διακοπή των αντιυπερτασικών έγινε με πρωτοβουλία των ίδιων των ασθενών ως επί το πλείστον και όχι από απόφαση των θεραπόντων ιατρών.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Αναισθησιολογίας και ταυτόχρονα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Anesthesiology.

Βιβλιογραφία

Pavel S. Roshanov, et al. Withholding versus Continuing Angiotensin-converting Enzyme Inhibitors or Angiotensin II Receptor Blockers before Noncardiac Surgery: An Analysis of the Vascular events In noncardiac Surgery patIents cOhort evaluatioN Prospective Cohort. Anesthesiology Newly Published on October 23, 2016. doi:10.1097/ALN.0000000000001404